💕رها💕 💕روشا💕

دردونه های مامان و بابا

one.. two

امروز برات یه فایل صوتی آوردم .. شمارش اعداد به انگلیسی, با صدای ناز تو رهای من.. چند هفته پیش در حین بازی شروع کردی به شمردن..  ! one, two.three , حسابی ذوق زده شدم!!  یه بار برات تا ده گفتم و تو هم بعد از من ! دختر باهوش خودمی . این هم لینک   شمارش اعداد یک تا ده به انگلیسی ...
10 بهمن 1394